Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Zasada konkurencyjności
Rozeznanie rynku
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola

Zamówienia w projekcie

Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje:

  • ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiące załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL , przy czym dotyczy to podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • albo zasadę konkurencyjności, przy czym dotyczy to wszystkich podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

W przypadku naruszenia przez Beneficjenta właściwych dla niego zasad udzielania zamówienia, podmiot będący stroną umowy lub inny uprawniony organ kontrolny ma prawo zastosować taryfikator korekt określony w umowie o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania

  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1.05.2014 r. pobierz plik
  • Zasady finansowania PO KL - wersja obowiązująca od 1.10.2014 r. pobierz plik
  • Zasady dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków EFS pobierz plik
  • Zalecenia IZ PO KL oraz Prezesa UZP dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych pobierz plik
  • Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych - wersja z dn. 27.05.2014 r. pobierz plik
  • Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE - wersja z dn. 27.05.2014 r. pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS