Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie projektu

Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach PO KL, w określonym przez IP lub IW (IP 2) terminie podpisuje z właściwą instytucją umowę o dofinansowanie projektu.

Powyższa umowa powinna nakładać na beneficjenta obowiązki wynikające z programu, w szczególności powinna zawierać:

 • numer wniosku o dofinansowanie projektu i termin realizacji projektu
 • harmonogram płatności
 • wysokość przyznanych środków
 • zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania
 • termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek
 • formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy
 • warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji projektu
 • warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny
 • inne postanowienia wynikające z przepisów wspólnotowych lub krajowych bądź wytycznych przyjętych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Wdrażającą(Instytucją Pośredniczącą II stopnia)


Decyzja o dofinansowaniu projektu

W przypadku określonych typów projektów, dla których zawarcie umowy o dofinansowanie projektu nie jest możliwe, np. ze względu na wspólne kierownictwo, podstawą realizacji projektu jest decyzja o dofinansowanie projektu wydawana przez IP lub IW (IP2), zgodnie z art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przedmiotowa decyzja powinna określać w szczególności:

 • obowiązek stosowania wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego
 • okres realizacji projektu
 • zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu
 • określenie harmonogramu płatności (zgodnie z wzorem zawartym w umowie o dofinansowanie projektów konkursowych)
 • wysokość % kosztów pośrednich w ramach danego projektu w przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem
 • w przypadku przekazywania płatności (w zakresie EFS) oraz dotacji celowej (w zakresie współfinansowania krajowego) – zapisy dotyczące przekazywania (wypłaty) płatności oraz rozliczania dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • obowiązek składania przez beneficjenta wniosków o płatność zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach programu
 • obowiązki IP lub IW (IP 2) w zakresie rozliczania projektu
 • skutki nieprawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu
 • obowiązki w zakresie monitorowania i kontroli, zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach programu
 • zobowiązanie do przechowywania dokumentacji projektu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach programu
 • obowiązki beneficjenta w zakresie ochrony danych osobowych
 • obowiązki w zakresie informacji i promocji
 • zasady wprowadzania zmian do projektu


Prawa i obowiązki stron określone we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad finansowania PO KL mogą być wykorzystane przez IP przy konstruowaniu umowy lub decyzji dotyczącej projektu systemowego. Należy jednak uwzględnić typ beneficjenta systemowego oraz przepisy go obowiązujące, szczególnie w zakresie zasad dotyczących gospodarki finansowej.


Umowy / decyzje o dofinansowanie są rejestrowane w Krajowym Systemie Informatycznym i numerowane zgodnie z załącznikiem nr 2 Zasady Jednolitej Numeracji Dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13) oraz w Lokalnych Systemach Informatycznych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. Numer umowy o dofinansowanie nadany w Krajowym Systemie Informatycznym jest równoznaczny z numerem danego projektu.

Pliki do pobrania

 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (dotyczy projektów konkursowych) pobierz plik
 • Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL (dotyczy projektów konkursowych) pobierz plik


Powyższy wzór może być uzupełniany przez Instytucje Pośredniczące o postanowienia niezbędne dla realizacji projektu, niemniej jednak postanowienia te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w minimalnym wzorze. W przypadku konieczności zmiany postanowień wzoru umowy o dofinansowanie, wprowadzenie zmian jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej. Zmiany redakcyjne oraz zmiany zgodne z niniejszymi Zasadami i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL nie wymagają zgody Instytucji Zarządzającej.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS