Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola

Rozliczanie i sprawozdawczość

Rozliczanie projektu

Przepisy art. 60 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L. 210 z 31.07.2006, str. 25) wprowadzają wymóg aby beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów utrzymywały odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.

Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków jest warunkiem zawartym w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu w ramach PO KL.

Wszystkie projekty w ramach PO KL (zarówno konkursowe jak i systemowe, w tym w ramach pomocy technicznej) są rozliczane na podstawie wniosku beneficjenta o płatność. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje:

 • postęp finansowy z realizacji projektu
 • postęp rzeczowy z realizacji projektu


Co do zasady postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami (postępem finansowym). Niemniej jednak, jeżeli w danym wniosku o płatność beneficjent nie rozlicza wydatków w ramach zadania, na realizację którego uprzednio otrzymał dofinansowanie, zobowiązany jest przedstawić informację o stanie zaawansowania realizacji zadania w punkcie dotyczącym postępu rzeczowego realizacji projektu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania projektu znajdują się w Zasadach finansowania PO KL

Sprawozdawczość z realizacji projektu

Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Informacje sprawozdawcze beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia – IP2 lub do Instytucji Pośredniczącej – IP (jeżeli zadania w ramach Działania nie zostały delegowane do IP2) w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania wniosku beneficjenta o płatność określają Zasady finansowania PO KL

Wniosek o płatność w części sprawozdawczej zawiera informacje dotyczące: postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy oraz w ujęciu narastającym, problemów i trudności w realizacji projekt (wraz ze wskazaniem podjętych środków zaradczych), prognozy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność, w tym płatności na kolejne okresy rozliczeniowe oraz zawiera informacje dotyczące zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sprawozdawczości z realizacji projektu znajdują się w Zasadach sprawozdawczości PO KL

Wniosek beneficjenta o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych GWP

Pliki do pobrania

 • Wzór wniosku o płatność pobierz plik
 • Załącznik nr 1 - zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem pobierz plik
 • Załącznik nr 2 - charakterystyka udzielonego wsparcia pobierz plik

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 (PEFS 2007)

PEFS 2007 jest systemem przeznaczonym do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez zbieranie danych od osób oraz instytucji bezpośrednio objętych wsparciem w ramach PO KL. Podstawowym celem podsystemu jest spełnienie wszelkich wymogów Komisji Europejskiej, których ze względu na specyfikę EFS nie uwzględniono w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 2007 – 2013).

PEFS 2007 został stworzony, w celu ułatwienia realizacji projektów, wsparcia systemu ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dane gromadzone w bazie PEFS 2007 służą zatem:

 

 • umożliwieniu dotarcia do uczestników projektów (zarówno osób, jak i instytucji) i przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie efektywności wsparcia udzielanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
 • generowaniu wskaźników obrazujących stopień realizacji PO KL

Pliki do pobrania

 • Formularz PEFS 2007 - wersja 3.0 pobierz plik
 • PEFS 2007 walidator - aplikacja naprawiająca do Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0 pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania formalarza PEFS 2007 - wersja z lipca 2012 r. pobierz plik

 • Formularz PEFS 2007 - wersja 2.0 pobierz plik
 • PEFS 2007 walidator - aplikacja naprawiająca do Formularza PEFS 2007 w wersji 2.0 pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania formalarza PEFS 2007 - wersja z sierpnia 2011 r. pobierz plik

 • FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL - pytania i odpowiedzi przeznaczone dla Beneficjentów - wersja 3.0 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS