Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Wytyczne
Logo
Przykłady materiałów promocyjnych
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola

Promocja projektu

Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych zawarty jest w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych PO KL na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca. W procesie komunikacji uczestniczą również Instytucje odpowiedzialne za realizację Programu czyli: Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia, Komitet Monitorujący i Podkomitety Monitorujące, Krajowy i Regionalne Ośrodki EFS oraz Instytucja Koordynująca NSRO i Komisja Europejska. Za wsparcie działań innowacyjnych i ponadnarodowych jest odpowiedzialna Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW).

Na lata 2007-2013 przygotowany został Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest dokumentem strategicznym i wyznacza orientacyjne kierunki działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2015.

Plan komunikacji PO KL jest zgodny z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, która spełnia kryteria Planu komunikacji określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie. Jest to dokument określający zasady komunikacji w ramach Programu z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznacza kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć mają obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie.

25 lutego 2008 r. Plan komunikacji PO KL został przekazany do Instutucji Koordynującej NSRO w celu sprawdzenia jego zgodności ze Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013.

Do momentu zaakceptowania Planu przez IK NSRO oraz zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PO KL, Plan komunikacji PO KL pozostaje projektem.

Zgodnie z Rozdziałem 3.2 Wytycznych w zakresie informacji i promocji, do momentu zaakceptowania przez Komisję Europejską Strategii komunikacji i uzgodnienia z Instytucją Koordynującą NSRO Planu komunikacji instytucje zaangażowane w procesy wdrażania Programu posługują się projektem Planu komunikacji, który jest zamieszczony poniżej.

Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są załącznikiem Planu komunikacji PO KL.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS