Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola

Prawa autorskie

Co to są autorskie prawa majątkowe?

Autorskie prawa majątkowe
to podstawowe uprawnienie przysługujące autorowi z tytułu stworzenia utworu. Prawa te są zbywalne w każdy dozwolony przez prawo sposób (m.in. sprzedaż) oraz  podlegają dziedziczeniu. Na treść autorskich praw majątkowych, opisanych art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), składa się wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Przykładowe pola eksploatacji wymienia art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wykorzystanie w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, w zakresie rozpowszechniania w inny sposób (m.in. wykonanie, odtworzenie, nadawanie, udostępnianie w Internecie).

Prawa autorskie a obowiązki Beneficjenta

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa taka zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej w ramach kwoty przyznanego Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu. Należy mieć na uwadze, że umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych powinna dotyczyć utworów składających się na rezultaty projektu, a także innych utworów merytorycznie związanych z rezultatem (np. publikacji, analiz, raportów). Na podstawie tych utworów wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć pełną możliwość wykorzystywania i powielania rezultatów danego projektu. Komercyjne wykorzystywanie tych produktów nie powinno mieć miejsca.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przed zawarciem umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych powinna ocenić, jakie utwory składają się na rezultat projektu i pozwolą na jego przyszłe wykorzystanie w ramach innych projektów.

Instytucja będąca strona umowy o dofinansowanie projektu powinna udzielać Beneficjentom jedynie licencji niewyłącznej. Zapewnia to możliwość udzielania dalszych licencji na korzystanie z danego utworu innym zainteresowanym podmiotom. Udzielenie licencji wyłącznej uniemożliwiłoby natomiast udzielanie takich licencji i znacznie ograniczyłoby dostęp do tego utworu.

Zarówno zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych w ramach danego projektu, jak i okres trwania licencji w odniesieniu do danego utworu powinny być ustalane przez Instytucję Wdrażającą jako podmiot, na który przenoszone są prawa autorskie. Określając czas trwania licencji należy mieć na uwadze, iż Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tym samym czas trwania licencji powinien być nie krótszy niż okres, przez jaki Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu.

W przypadku zlecania wykonawcy części zadań w ramach projektu obejmujących m. in.  opracowania utworu, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.

Niedotrzymanie przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowane.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS