Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola

Pomoc publiczna

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) pomoc publiczna jest udzielana na podstawie trzech typów programów pomocowych:

 

 • rozporządzenia wydanego na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r, poz. 1649), tj.: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.)
 • rozporządzenia wydanego na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014,  poz. 1804 ), tj.: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064  z późn.zm)
 • odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do:
  - Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149) – w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) – w przypadku projektów współfinansowanych ze środków PFRON.


Wszelka pomoc publiczna udzielona w ramach PO KL powinna spełniać warunki określone w powyższych rozporządzeniach.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, podmiotami udzielającymi pomocy w ramach PO KL mogą być: instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia (instytucje wdrażające) lub beneficjenci, przy czym beneficjent może formalnie delegować obowiązki związane z udzielaniem pomocy publicznej na partnera lub wykonawcę, jednak to na nim spoczywa każdorazowo obowiązek zapewnienia prawidłowości udzielania pomocy publicznej w projekcie  (zgodnie z zapisami umowy oraz wniosku o dofinansowanie).

Zmiany w przepisach dot. pomocy publicznej:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokonało nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). W dniu 4 czerwca 2014r. projekt rozporządzenia został przekazany do podpisu Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a następnie zostanie skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zaś przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r.

Potrzeba nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynikała z konieczności zapewnienia podstawy prawnej dla udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis po dniu 30 czerwca br. - w związku z wygaśnięciem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

W ramach dokonanej nowelizacji rozporządzenia przedłużony został okres udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach PO KL do dnia 31 grudnia 2015 r. poprzez odwołanie do aktualnie obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej, tj.:

 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania.


Ze względu na wygaśniecie z dniem 31 grudnia 2014 r. ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. wszelka pomoc udzielana w ramach PO KL będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

Nowe rozporządzenie Komisji w sprawie pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013) wprowadza pewne modyfikacje zasad udzielania pomocy de minimis, które różnią się od dotychczas stosowanych rozwiązań. Przedmiotowe zmiany obejmują w szczególności:

 • wprowadzenie definicji „jednego przedsiębiorstwa”, która obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze powiązane ze sobą co najmniej jednym ze stosunków, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a-d rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 – zmiana ta pociąga za sobą obowiązek spoczywający na podmiocie udzielającym pomocy do weryfikacji powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwem ubiegającym się o pomoc a innymi jednostkami gospodarczymi, w celu stwierdzenia, czy nie tworzą one jednego organizmu gospodarczego – a tym samym, czy pomoc de minimis udzielona na rzecz tego przedsiębiorstwa nie przekracza dopuszczalnych limitów pomocy, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji;
 • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego towarów do wysokości 200 000 euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, w odniesieniu do której stosuje się limit 200 000 euro oraz zapewniło rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniło przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej – tym samym, począwszy od dnia 1 lipca br. podmioty udzielające pomocy zostaną zwolnione z obowiązku badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis.


W ramach dokonanej nowelizacji rozporządzenia zostały wprowadzone dodatkowe zmiany wynikające z analizy doświadczeń związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ramach PO KL, które obejmują:

 • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis na szkolenia pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych – zmiana ta rozszerza definicję pracownika (§ 2 pkt 8) o osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

  Niemniej jednak należy podkreślić, iż powyższa zmiana dotyczy jedynie pomocy na szkolenia udzielanej na zasadach pomocy de minimis i nie obejmuje wszystkich przypadków udzielania pomocy publicznej na szkolenia w ramach PO KL, tj. pomocy udzielanej zgodnie z art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (tzw. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). W art. 5 lit. b) Załącznika I przedmiotowego rozporządzenia wskazano, iż w skład personelu wchodzą osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego. Tymczasem, zgodnie z przepisami prawa krajowego (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

  Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na możliwość stosowania odstępstwa od powyższej reguły, które zostało usankcjonowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1997 r., II UKN 232/97, o nadaniu danemu stosunkowi prawnemu cech stosunku pracy decyduje przede wszystkim charakter zawartej umowy. A zatem, dokonując oceny występowania cech charakterystycznych dla stosunku pracy należy brać pod uwagę w szczególności takie elementy jak: podporządkowanie typu pracowniczego, czas pracy i miejsce jej wykonywania. Tym samym, w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość udzielania pomocy publicznej na szkolenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej, o ile charakter zawartej umowy posiada cechy stosunku pracy, o których mowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 • uwzględnienie w katalogu wydatków objętych pomocą de minimis pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych – należy podkreślić, że katalog wydatków objętych pomocą de minimis ma co do zasady charakter otwarty i pomoc ta może być udzielona na dowolny rodzaj wydatku przewidziany w projekcie PO KL. Niemniej jednak, potrzeba doprecyzowania zasad udzielania pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia wynikała ze specyfiki udzielanego wsparcia, jak również potrzeby zapewnienia większej trwałości nowo utworzonych miejsc pracy. W tym celu wprowadzone zostały dodatkowe warunki udzielania pomocy, które obejmują: wymóg zapewnienia wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie oraz obowiązek zapewnienie nieprzerwanego zatrudnienia pracownika przez okres co najmniej 12 miesięcy (wcześniejsze zwolnienie pracownika może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych).


Zgodnie z przepisami przejściowymi do umów o dofinansowanie projektu oraz umów o przystąpieniu do projektu (tzw. umów wewnątrz projektowych), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym, wszelka pomoc udzielana w projektach PO KL do dnia 1 lipca 2014 r. podlega regulacjom określonym w dotychczasowych przepisach prawnych. Z kolei, pomoc udzielona począwszy od dnia 1 lipca 2014 r., w tym pomoc udzielona na podstawie umów o dofinansowanie projektu, a także umów o przystąpieniu do projektu zwartych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 1 lipca 2014 r., udzielana jest zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia.

Pliki do pobrania

 • Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL - dokument z dnia 10 lutego 2011 r. pobierz plik
 • Rozporządzenie RM w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS