Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola
Kontrola dokumentacji projektu
Kontrola w siedzibie Projektodawcy
Kontrole na zakończenie projektu
Kontrola po zakończeniu realizacji projektu
Kontrola trwałości
Kontrole planowe i doraźne

Kontrole na zakończenie projektu

Kiedy już złożysz (do właściwej instytucji weryfikującej) wniosek o płatność końcową, przeprowadzana jest kontrola na zakończenie realizacji projektu. Celem kontroli na zakończenie realizacji projektu jest potwierdzenie, iż wykonałeś zakres rzeczowy projektu, określony w Umowie o dofinansowanie projektu i cele Twojego projektu zostały osiągnięte. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na weryfikacji końcowego wniosku o płatność oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości całej dokumentacji związanej z realizacją projektu dostępnej w siedzibie kontrolującego. Kontrola na zakończenie realizacji projektu może również obejmować kontrolę na miejscu, która powinna być przeprowadzana po złożeniu przez Ciebie wniosku o płatność, ale przed jego zatwierdzeniem.

Pamiętaj jednak, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie ma możliwość zastosowania reguły proporcjonalności:

a. w przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy może uznać wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne;

b. w przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu projektu; zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte lub kosztów zarządzania projektem i kosztów pośrednich; stopień nieosiągnięcia założeń  projektu określany jest przez podmiot będący stroną umowy.

Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że nieosiągnięcie założeń merytorycznych projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.

Podczas ustalania stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu podmiot  będący stroną umowy bierze pod uwagę m.in.: stopień winy lub niedochowania należytej staranności skutkujące nieosiągnięciem ww. założeń, charakter kryterium, okoliczności zewnętrzne mające na to wpływ, w szczególności opóźnienia ze strony podmiotu będącego stroną umowy w zawarciu umowy lub przekazywaniu środków  na dofinansowanie projektu.

W sytuacji zastosowania wobec Twojego projektu reguły proporcjonalności masz prawa wnioskować o jej obniżenie lub odstąpienia od niej – przedstawiając podmiotowi będącemu stroną umowy  należyte uzasadnienie nieosiągnięcia założeń, a w szczególności wykazując swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.

Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS