Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola
Kontrola dokumentacji projektu
Kontrola w siedzibie Projektodawcy
Kontrole na zakończenie projektu
Kontrola po zakończeniu realizacji projektu
Kontrola trwałości
Kontrole planowe i doraźne

Kontrola trwałości

Kontrola trwałości operacji / rezultatu powinna wykazać, czy:

  • w projekcie utrzymano nieprzerwane zatrudnienie pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji przez okres 24 miesięcy/ pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji przez okres 12 miesięcy/ pracowników niepełnosprawnych przez okres 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy?
  • rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie (np. beneficjent utrzymał ze środków własnych punkt przedszkolny/żłobek/punkt doradztwa prawnego zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie)?


W związku z dodatkowymi obowiązkami beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu, wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz z zapisów umowy o dofinansowanie, w ramach kontroli trwałości Kontrolujący zweryfikują, czy:

  • środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niedziałającego dla zysku,
  • prawidłowo wywiązano się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.

 

Trwałość operacji


W ramach PO KL kontrole trwałości operacji dotyczą - co do zasady - tych form wsparcia, w ramach których występuje pomoc na subsydiowanie zatrudnienie, gdzie obowiązek utrzymania inwestycji wynika z przepisów o pomocy publicznej.

Minimalny okres utrzymania zatrudnienia pracowników został określony:

 

  • w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy – w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.) oraz w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych, wydanych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z poźn. zm.),
  • w przypadku projektów współfinansowanych ze środków PFRON – w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).


Trwałość operacji występuje w ramach PO KL w ograniczonym zakresie i należy ją rozumieć tylko i wyłącznie w kontekście przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia  11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego, zasada zachowania trwałości projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy tych projektów, w których beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w ramach mających zastosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jeśli zostały one poddane zasadniczej modyfikacji spowodowanej zaprzestaniem działalności produkcyjnej w terminie określonym w tych przepisach.

Dla form wsparcia objętych przepisami pomocy publicznej określono relatywnie krótkie terminy zachowania trwałości operacji, przypadające w części przypadków na okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie. W takich przypadkach weryfikacja spełnienia zasady trwałości odbywa się w ramach standardowych kontroli na miejscu projektów realizowanych.

W sytuacji natomiast, gdy końcowy termin zachowania trwałości operacji przypada po okresie jego realizacji, projekt ten będzie wliczany do puli projektów podlegających kontroli trwałości po zakończeniu.


Trwałość rezultatu


Kontrole trwałości rezultatów są - co do zasady - realizowane po zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową, gdyż dotyczą utrzymania rezultatów wypracowanych w trakcie jego wdrażania.

Ze względów celowościowych, kontrole trwałości rezultatu(ów) prowadzone są w odniesieniu do:
a. projektów, w których utrzymanie trwałości wynika z ustanowienia przez daną IP/IP2 kryteriów dostępu i/lub kryteriów strategicznych oceny projektów odnoszących się do obowiązku zachowania trwałości rezultatu(ów) projektu,
b. projektów systemowych, których założenia wskazują na konieczność zachowania trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu,
c. projektów, w których utrzymanie trwałości wynika z zobowiązania beneficjenta konkursowego do zachowania trwałości zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, o ile trwałość danego rezultatu miała wpływ na przyjęcie wniosku do dofinansowania.

Zgodnie ze Wzorem minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, beneficjenci są zobowiązani do zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Utrzymanie trwałości rezultatów może dotyczyć, m.in. następujących Działań/Poddziałań:

 

  • Działania 1.5 / Poddziałania 1.3.2 / Poddziałania 9.1.1 –  utrzymanie punktów przedszkolnych/ żłobków/miejsc opieki nad dziećmi po zakończeniu finansowania z EFS,
  • Poddziałania 7.2.2/  Poddziałania 5.4.2  – konieczność zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną/ punktów doradztwa prawnego i obywatelskiego
    po zakończeniu realizacji projektu.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS