Realizacja projektu

Umowa o dofinansowanie
Zmiany w projekcie
Zamówienia w projekcie
Prawa autorskie
Promocja projektu
Rozliczanie i sprawozdawczość
Pomoc publiczna
Kontrola
Kontrola dokumentacji projektu
Kontrola w siedzibie Projektodawcy
Kontrole na zakończenie projektu
Kontrola po zakończeniu realizacji projektu
Kontrola trwałości
Kontrole planowe i doraźne

Kontrola dokumentacji projektu

W ramach kontroli dokumentacji projektu odpowiednia instytucja weryfikuje informacje, które zawarłeś we Wniosku o płatność na temat wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego.

Wniosek o płatność weryfikowany jest pod względem formalnym i merytorycznym przez osobę wyznaczoną jako opiekun projektu; dodatkowo przed dokonaniem wypłaty na rzecz beneficjenta weryfikacja rachunkowa dokonywana jest przez odpowiednią komórkę finansowo-księgową. Weryfikacja nie obejmuje dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki, gdyż dokumenty te są sprawdzane podczas kontroli na miejscu. Jednakże w przypadku wątpliwości lub podejrzeń co do prawidłowej realizacji projektu możesz być  poproszony o przesłanie wybranych lub wszystkich kserokopii dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem, celem ich weryfikacji. Nie jest to jednak traktowane jako standardowa praktyka.

Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji Wniosków o płatność w ramach Programu Kapitał Ludzki zawarte zostały w dokumencie Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki

Przydatne dokumenty

  • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS