PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Działanie 1.3
Działanie 2.1
Działanie 2.4 - partnerstwa
Działanie 2.4 - partnerstwa 2
Działanie 2.4 - cudzoziemcy
Działanie 2.5 - ops
Działanie 2.5 - specjalizacje
Działanie 2.5 - specjalizacje 2
Działanie 2.5 - studia
Działanie 2.5 - studia 2
Działanie 2.6
Działanie 2.7 - Romowie
Działanie 2.8
Zmiany w dokumentacji
FAQ
Materiały ze spotkań
Wyniki konkursu
WYKAZ EKSPERTÓW
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Działanie 2.8

Konkurs w ramach Działania 2.8 PO WER - Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach


Data ogłoszenia konkursu: 30 października 2015 r.


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza konkurs na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.
 

Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ma na celu wyłonienie projektu, służącego opracowaniu i wdrożeniu narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

W konkursie do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt.

Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji w projekcie następujących działań:

 • stworzenie narzędzia służącego do oceny rozwiązań procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach, 
 • przeprowadzenie pilotażu narzędzia badawczego i jego zastosowania na 5 wybranych powiatach wraz  z przygotowaniem rekomendacji, dotyczących ewentualnej modyfikacji narzędzia,
 • przebadanie za pomocą opracowanego narzędzia 50 powiatów i stworzenie dla każdego z nich raportu z rekomendacjami,opracowanie raportu zbiorczego, podsumowującego wyniki weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w badanych powiatach z rekomendacjami, które będą następnie wykorzystane przez MPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych na temat deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
 • opracowanie poradnika dla wszystkich powiatów, opisującego praktyczne zastosowanie narzędzia w oparciu o wyniki badań powiatów.

Wnioskodawcy

 Wnioskodawcą, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, mogą być:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej; 
 • samorząd gospodarczy i zawodowy; 
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER; 
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze; 
 • jednostki badawczo-rozwojowe; 
 • przedsiębiorcy.

Jednocześnie, wnioskodawcą, zgodnie z kryterium dostępu, jest podmiot posiadający doświadczenie w realizacji przedsięwzięć badawczych dotyczących łącznie polityki społecznej oraz finansów publicznych w odniesieniu do zadań samorządu terytorialnego. Jednocześnie Wnioskodawca zapewni, że w skład zespołu realizującego projekt wejdą min. 3 osoby, z których min.:

 • 1 osoba dysponuje min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie badania efektywności finansów publicznych. 
 • 1 osoba posiada doświadczenie w stworzeniu min. 3 elektronicznych narzędzi analitycznych.
 • 1 osoba jest autorem  lub współautorem min. 1 wydanej publikacji dotyczącej polityki rodzinnej.

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 4 000 000 zł. 

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 1.12.2015 r. do dnia 11.12.2015 r.:

 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

 

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 29, 22 461 63 63 (Infolinia zostanie uruchomiona z dniem 30.10.2015 r., i będzie czynna w godzinach 9.00-15.00).
 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 - 30.10.2015 r. (AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 17 – Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Listę powiatów, w których standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej zostały osiągnięte (bądź w przypadku braku takich powiatów – powiaty, które w najwyższym stopniu osiągnęły ww. standardy zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej - pobierz plik
 • Załącznik 19 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 20 – Katalog cen rynkowych opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 21 – Katalog cen rynkowych wybranych wydatków opracowany przez IOK - pobierz plik
 • Załącznik 22 – Lista powiatów uwzględniająca kryteria określone w kryterium dostępu nr 5 - pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS