PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Działanie 1.3
Działanie 2.1
Działanie 2.4 - partnerstwa
Działanie 2.4 - partnerstwa 2
Działanie 2.4 - cudzoziemcy
Działanie 2.5 - ops
Działanie 2.5 - specjalizacje
Działanie 2.5 - specjalizacje 2
Działanie 2.5 - studia
Działanie 2.5 - studia 2
Działanie 2.6
Działanie 2.7 - Romowie
FAQ - pytania i odpowiedzi
Zmiany w dokumentacji
Wyniki konkursu
Działanie 2.8
WYKAZ EKSPERTÓW
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Działanie 2.7 - Romowie

Konkurs w ramach Działania 2.7 PO WER - Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

 

Data ogłoszenia konkursu: 1 marca 2016 r.
 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 "Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową" na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym PO WER 2014-2020.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działań na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Uczestnikami projektu są przedstawiciele społeczności romskiej bądź osoby z otoczenia społeczności romskiej (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia członków społeczności romskiej objętych wsparciem w ramach projektu).
 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP), są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy.
   

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16  wynosi 20 000 000,00 zł.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.03.2016 r. do dnia 28.04.2016 r.
 
Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.16 do 16.15. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o dofinasowanie projektu w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.
 

Infolinia

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 70, 22 461 63 63 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-001/16pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (NIEAKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 9 a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (AKTUALNY)pobierz plik
 • Załącznik 9 b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi (NIEAKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 9 b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi (AKTUALNY)pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (NIEAKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER (AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 9i) - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 17 – Katalog cen rynkowych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 (NIEAKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 (I zmiana - NIEAKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 (II zmiana - AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 19  – Lokalizacja obszarów interwencji w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS