PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Działanie 1.3
Działanie 2.1
Działanie 2.4 - partnerstwa
Działanie 2.4 - partnerstwa 2
Działanie 2.4 - cudzoziemcy
Działanie 2.5 - ops
Działanie 2.5 - specjalizacje
Działanie 2.5 - specjalizacje 2
Działanie 2.5 - studia
Działanie 2.5 - studia 2
Wyniki konkursu
Działanie 2.6
Działanie 2.7 - Romowie
Działanie 2.8
WYKAZ EKSPERTÓW
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Działanie 2.5 - studia 2

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej


Data ogłoszenia konkursu: 29 grudnia 2015 r.


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 na realizację projektów w ramach działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Przedmiot konkursu

Ogłoszony konkurs jest kontynuacją naboru ogłoszonego w sierpniu 2015 r. i  wynika z braku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu we wszystkich makroregionach, wskazanych w pierwszym konkursie.

Celem konkursu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w formie studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna dla aspirantów pracy socjalnej. 

Studia drugiego stopnia na kierunku praca socjalna zostaną zorganizowane i przeprowadzone w systemie niestacjonarnym dla aspirantów pracy socjalnej, zatrudnionych w jednym z dwóch makroregionów: 

 • makroregion I – obejmujący województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie,
 • makroregion III – obejmujący województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, małopolskie.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być publiczna lub niepubliczna uczelnia, posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji uzupełniających studiów magisterskich na kierunku praca socjalna (tj. zrealizowała min. jedną edycję uzupełniających studiów magisterskich na kierunku praca socjalna).
 

Alokacja

 • Na dofinansowanie projektów w konkursie przeznaczono 620 000,00 zł.
 • Beneficjent musi wnieść wkład własny do realizowanego projektu w wysokości min. 3,00% jego wartości, dlatego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 97,00% wartości projektu.
 • W ramach konkursu do dofinansowania wyłoniony zostanie jeden projekt dotyczący organizacji studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna w każdym makroregionie. 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 1.02.2016 r. do dnia 12.02.2016 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 9:

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz  
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa


Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa w pkt 1 lit b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS wysyłając pytanie na adres mailowy:  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 96 oraz 22 461 63 67 w godzinach od 9:00 do 15:00.
 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 9a – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10  - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców / beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii) - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  - pobierz plik
 • Załącznik 16  - Wytyczne  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 17 –Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 19 – Katalog cen rynkowych i standardów najczęściej finansowanych towarów i usług dla konkursu zamkniętego nr POWR.02.05.00-IP-03-004/16 - pobierz plik
 • Załącznik 20 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS