PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Działanie 1.3
Działanie 2.1
Działanie 2.4 - partnerstwa
Działanie 2.4 - partnerstwa 2
Działanie 2.4 - cudzoziemcy
Działanie 2.5 - ops
Materiały ze spotkań
FAQ
Zmiany w dokumentacji
Wyniki konkursu
Działanie 2.5 - specjalizacje
Działanie 2.5 - specjalizacje 2
Działanie 2.5 - studia
Działanie 2.5 - studia 2
Działanie 2.6
Działanie 2.7 - Romowie
Działanie 2.8
WYKAZ EKSPERTÓW
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Działanie 2.5 - ops

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna

 

Data ogłoszenia konkursu: 30.12.2015 r.


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.
 

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 28 800 000 PLN, w tym alokacja na poszczególne województwa:

 • dolnośląskie -1 800 000,00 PLN
 • kujawsko-pomorskie - 2 160 000,00 PLN
 • lubelskie - 1 800 000,00 PLN
 • lubuskie - 1 080 000,00 PLN
 • łódzkie - 1 800 000,00 PLN
 • małopolskie - 1 800 000,00 PLN
 • mazowieckie - 2 880 000,00 PLN
 • opolskie - 1 080 000,00 PLN
 • podkarpackie - 1 800 000,00 PLN
 • podlaskie - 1 440 000,00 PLN
 • pomorskie - 1 800 000,00 PLN
 • śląskie - 2 160 000,00 PLN
 • świętokrzyskie - 1 440 000,00 PLN
 • warmińsko-mazurskie - 1 800 000,00 PLN
 • wielkopolskie - 2 160 000,00 PLN
 • zachodniopomorskie - 1 800 000,00 PLN

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 8.02.2016 r. do dnia 19.02.2016 r.

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA  oraz  
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie IOK:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.


W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:  lub telefonicznie pod numerem: 22 461 63 93 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 - AKTUALNY - pobierz plik
 • Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 z dn. 30.12.2016 r. - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 9i) - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 17 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 18 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 19 – Katalog cen rynkowych i standardów najczęściej finansowanych towarów i usług - pobierz plik
 • Załącznik 20 – Ustawa o pomocy społecznej - pobierz plik
 • Załącznik 21 – Projekt Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant II - pobierz plik
 • Załącznik 22 – Zasady wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - pobierz plik
 • Załącznik 23 – Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie - pobierz plik
 • Załącznik 24 – Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu - pobierz plik
 • Załącznik 25 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy - pobierz plik
 • Załącznik 26 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych - pobierz plik
 • Załącznik 27 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - pobierz plik
 • Załącznik 28 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny doświadczającej przemocy w rodzinie - pobierz plik
 • Załącznik 29 – Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodziny z dziećmi - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS