PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Działanie 1.3
Działanie 2.1
Działanie 2.4 - partnerstwa
Działanie 2.4 - partnerstwa 2
Wyniki konkursu
Działanie 2.4 - cudzoziemcy
Działanie 2.5 - ops
Działanie 2.5 - specjalizacje
Działanie 2.5 - specjalizacje 2
Działanie 2.5 - studia
Działanie 2.5 - studia 2
Działanie 2.6
Działanie 2.7 - Romowie
Działanie 2.8
WYKAZ EKSPERTÓW
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Działanie 2.4 - partnerstwa 2

Konkurs uzupełniający w ramach Działania 2.4 PO WER Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy


Data ogłoszenia konkursu: 30.12.2015 r. 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 na realizację projektów dotyczących zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 służy realizacji Gwarancji dla młodzieży poprzez zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Poprzez realizację konkursu w celu zwiększenia zakresu i trafności ww. oferty aktywizacyjnej wypracowane zostaną rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.

W ramach konkursu uzupełniającego zakłada się, iż dofinansowana zostanie działalność jednego partnerstwa z następujących województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

W związku z koniecznością wybrania do dofinansowania wyłącznie jednego partnerstwa w danym województwie, zostanie utworzonych 7 list rankingowych, a do dofinansowania wybrany zostanie projektodawca z najwyższą liczbą punktów na danej liście.
 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER

Alokacja

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 500 000 PLN.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, a maksymalna nie więcej niż 426 310 PLN – kwota stanowiąca równowartość 100 000 EUR wkładu publicznego (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 1 EUR = 4.2631 PLN).

W związku z przyjętą maksymalną wartością projektu koszty bezpośrednie rozliczane będą obligatoryjnie metodami uproszczonymi, tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 1.02.2016 r. do dnia 12.02.2016 r.:

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz  
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie IOK:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS wysyłając pytanie na adres mailowy:   lub telefonicznie pod numerem: 22 461 63 56, w godzinach 9.00-15.00.
 

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 - pobierz plik
 • Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) - pobierz plik
 • Załącznik 10 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 13 - Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych - pobierz plik
 • Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 - Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków - pobierz plik
 • Załącznik 16 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS