PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Działanie 1.3
Działanie 2.1
FAQ
Materiały ze spotkań
Zmiany w dokumentacji
Wyniki konkursu
Działanie 2.4 - partnerstwa
Działanie 2.4 - partnerstwa 2
Działanie 2.4 - cudzoziemcy
Działanie 2.5 - ops
Działanie 2.5 - specjalizacje
Działanie 2.5 - specjalizacje 2
Działanie 2.5 - studia
Działanie 2.5 - studia 2
Działanie 2.6
Działanie 2.7 - Romowie
Działanie 2.8
WYKAZ EKSPERTÓW
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Działanie 2.1

Konkurs w ramach Działania 2.1 PO WER - Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin na terenie których mieszka 5 tys. i więcej ludności


Data ogłoszenia konkursu: 23 grudnia 2015 r.


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego PO WER, ogłasza konkurs mający na celu przeprowadzenie szkoleń dostarczających wiedzę umożliwiającą tworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej ludności.

Zgodnie z założeniami konkursu, szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostaną przeprowadzone na terenie następujących makroregionów:
 • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,
 • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie,
 • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
 • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.
 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:
 • instytucje szkoleniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER; 
 • instytucje publiczne;
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej; 
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
 
Jednocześnie, Wnioskodawca, zgodnie z kryterium dostępu, sam lub łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku:
 • co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób,
 • dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem.

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 8 380 000 PLN.

Podział alokacji na makroregiony, na terenie których przeprowadzane będą szkolenia, przedstawia się następująco:
 • makroregion centralny -  2 050 000 PLN,
 • makroregion południowy - 2 065 000 PLN,
 • makroregion wschodni - 2 115 000 PLN,
 • makroregion północno-zachodni - 2 150 000 PLN.
W ramach projektów dofinansowanych w przedmiotowym konkursie planuje się objęcie wsparciem co najmniej 3287 osób.

Podział wsparcia z uwzględnieniem liczby osób na poszczególne makroregiony prezentuje się następująco:
 • makroregion centralny – szkolenia dla co najmniej 806 osób, 
 • makroregion południowy– szkolenia dla co najmniej 811 osób, 
 • makroregion wschodni – szkolenia dla co najmniej 831 osób, 
 • makroregion północno-zachodni – szkolenia dla co najmniej 839 osób.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3% wartości projektu.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 25.01.2016 r. do dnia 05.02.2016 r.:
 • w formie papierowej (w 2 egzemplarzach) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 32, 22 461 63 77 (Infolinia zostanie uruchomiona z dniem 22.12.2015 r., w godzinach 9.00-15.00).

Pliki do pobrania

 • Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 - pobierz plik
 • Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz plik
 • Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz plik
 • Załącznik 10 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER dla wnioskodawców/beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 - Definicje wskaźników monitorowania PO WER - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8iv) - pobierz plik
 • Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 16 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 17 - Lista gmin powyżej 5 tys. mieszkańców, na terenie których nie funkcjonuje żadna instytucja opieki (żłobek, klub dziecięcych, dzienny opiekun) i nie zgłaszają one zapotrzebowania na miejsca opieki - pobierz plik
 • Załącznik 18 - Minimalny zakres szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - pobierz plik
 • Załącznik 19 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 20 - Katalog cen rynkowych wybranych wydatków opracowany przez IOK - pobierz plik
 • Załącznik 21 - Katalog cen rynkowych opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO WER - pobierz plik
  
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS