PO WER 2014-2020

Aktualności PO WER
O programie
Dokumenty i wytyczne
Nabory wniosków
Działanie 1.3
Zmiany w dokumentacji
FAQ
Materiały ze spotkań
Wyniki konkursu
Działanie 2.1
Działanie 2.4 - partnerstwa
Działanie 2.4 - partnerstwa 2
Działanie 2.4 - cudzoziemcy
Działanie 2.5 - ops
Działanie 2.5 - specjalizacje
Działanie 2.5 - specjalizacje 2
Działanie 2.5 - studia
Działanie 2.5 - studia 2
Działanie 2.6
Działanie 2.7 - Romowie
Działanie 2.8
WYKAZ EKSPERTÓW
Kalendarz
Konferencja PO WER
Roczne Plany Działania
O projekcie PT PO WER

Działanie 1.3

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Data ogłoszenia konkursu: 6 maja 2015 r.


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy - Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).
 

Uczestnicy projektów

Uczestnikami projektów wyłonionych w ramach konkursu będą osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcami będą mogły być:
 • Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • Specjalne ośrodki wychowawcze,
 • Domy samotnej matki,
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej.
   

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 wynosi 50 mln zł.
 
Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%. Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 5% wartości projektu.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 13 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2015 r.
 
Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.  
 
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy  lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 88 oraz 22 461 63 63.
 

Pliki do pobrania

 • Opis zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 - 06.07.2015 r. - pobierz plik
 • Regulamin konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 z dn. 09.07.2015 r. (AKTUALNY) - pobierz plik
 • Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
 • Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny - pobierz plik
 • Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP - pobierz plik
 • Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - pobierz plik
 • Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 9 a,b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu/porozumienia o dofinansowanie projektu - pobierz plik
 • Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
 • Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania PO WER 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii) - pobierz plik
 • Załącznik 13 – Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków - pobierz plik
 • Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
 • Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020 - wersja AKTUALNA obowiązująca od 8.05.2015 - pobierz plik
 • Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik

 

Harmonogram prac KOP

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 - 

 

Zmiany w dokumentach

Zobacz historię zmian w dokumentacji konkursowej

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS