reklama

Konferencja PO WER

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz rynku pracy i pomocy społecznej” inaugurująca działania nadzorowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Konferencja była okazją do zaprezentowania działań nadzorowanych przez MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w dwóch obszarach tematycznych – rynku pracy i pomocy społecznej.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in. o stanie wdrażania poszczególnych działań, w tym o procesie wyboru projektów w konkursach ogłoszonych w 2015 r. oraz o tematyce konkursów zaplanowanych na 2016 r.

Główne działania MRPiPS w obszarze rynku pracy w ramach PO WER:

 • indywidualne wsparcie udzielane osobom młodym w wieku 15-29 lat, w tym szczególnie osobom, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w ramach programu Gwarancje dla młodzieży;
 • zwiększenie efektywności instytucjonalnej Instytucji Rynku Pracy (IRP) i poprawy jakości świadczonych przez nie usług oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry IRP;
 • wzmocnienie roli Publicznych Służb Zatrudnienia jako wiodącego pośrednika na rynku pracy;
 • poprawa równego dostępu do zatrudnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy.

 
Główne działania MRPiPS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem w ramach PO WER:

 • rozwój potencjału instytucjonalnego pomocy społecznej, w tym systemu monitorowania, koordynacji i oceny polityki społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji działających w tym obszarze;
 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz działania w zakresie monitorowania wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
 • deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej;
 • rozwój usług świadczonych na rzecz niesamodzielnych osób starszych;
 • przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej;
 • wsparcie na rzecz społeczności romskiej;
 • wsparcie na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności.


W dziale MATERIAŁY dostępne są prezentacje wyświetlane przez prelegentów podczas konferencji.

Drukuj      Poleć znajomemu
reklama
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS