O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X
Dokumenty programowe
Roczny Plan Działania
Rozliczenia
Sprawozdawczość
Pozostałe dokumenty
Najczęściej Zadawane Pytania
Archiwizacja
Kwalifikowalność wydatków w ramach PT PO KL
Planowanie wydatków w ramach PT PO KL
Sprawozdania
Środki Niewygasające
Wnioski o płatność
Zapisy Umowy
Zmiany w RPD PT PO KL

Wnioski o płatność

W jaki sposób powinny być wykazywane we wniosku o płatność kary umowne, będące konsekwencją niewykonania części zadania lub nieterminowego wykonania zadania przez Wykonawcę?
Jaki jest prawidłowy sposób umieszczania we wniosku o płatność wydatku, który został przeksięgowany na konto pomocy technicznej z konta instytucji?
Czy wnioskiem o płatność można zmieniać kwoty wskazane w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do RPD PT PO KL?
W związku z faktem, że zrezygnowano z wymogu dołączania wyciągów bankowych do wniosku o płatność, jak należy prawidłowo przeprowadzać weryfikację tego wniosku (na czym ma ona dokładnie polegać)?
Czy w przypadku składania wniosku o płatność w odstępach 2 miesięcy, czyli w sytuacji, kiedy ostatni wniosek za listopad i grudzień powinien zostać złożony do 10 stycznia 2011r., istnieje dodatkowo obowiązek złożenia wniosku za listopad-grudzień 2010 r., jak i końcowego wniosku o płatność? Czy wystarczy złożyć jedynie wniosek końcowy?
Zmiana terminu składania wniosków o płatność z PT PO KL od 1.01.2010 r. na 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego stanowi utrudnienie - szczególnie w przypadku rozliczania wydatków poniesionych na przejazd samochodem służbowym pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu PO KL. Przy założeniu, iż zakup benzyny zostanie dokonany w miesiącu rozliczeniowym, a wyjazdy planowane w ramach różnych kategorii (kontrole, wizyty monitorujące oraz delegacje) będą odbywać się w ciągu pierwszych tygodni kolejnego miesiąca – rozliczenie takiego kosztu w bieżącym wniosku o płatność jest niemożliwe ze względu na zbyt krótki termin składania wniosku.
Zgodnie z art. 190 UFP, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. W przypadku, gdy dany wydatek jest zaplanowany w RPD PT PO KL na dany rok i zostały przekazane środki dotacji, ponoszony wydatek rozliczany jest w ramach środków Pomocy technicznej (płatność bezpośrednio z rachunku PT) i nie ma problemu z rozliczeniem w terminie. Natomiast w przypadku, kiedy w RPD PT PO KL nie zaplanowano wydatku, który pojawił się po zatwierdzeniu RPD i konieczna jest zmiana obowiązującego RPD, bądź środki w danej kategorii okazały się niewystarczające, wydatek w pierwszej kolejności ponoszony jest z budżetu jednostki, a następnie - po zatwierdzeniu zmiany RPD - refundowany ze środków Pomocy technicznej, zatem data zapłaty z budżetu, a data refundacji z pomocy technicznej mogą odbiegać od siebie, czyli dla daty zapłaty z budżetu termin 3 miesięcy mógł dawno minąć, a dla daty refundacji z PT niekoniecznie. Jaką datę należy traktować jako datę poniesienia wydatku?
1 | 2  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS