O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X
Dokumenty programowe
Roczny Plan Działania
Rozliczenia
Sprawozdawczość
Pozostałe dokumenty
Najczęściej Zadawane Pytania
Archiwizacja
Kwalifikowalność wydatków w ramach PT PO KL
Planowanie wydatków w ramach PT PO KL
Sprawozdania
Środki Niewygasające
Wnioski o płatność
Zapisy Umowy
Zmiany w RPD PT PO KL

Planowanie wydatków w ramach PT PO KL

W ramach jakiego RPD PT PO KL powinny być finansowane koszty organizacji spotkania dla beneficjentów systemowych, w ramach którego przeprowadzone zostałoby także szkolenie prowadzone przez trenera/eksperta?
Czy kontrola PT PO KL może być włączona do kontroli systemowej?
Jakie wydatki w ramach Planu Działań Informacyjno-promocyjnych powinny być finansowane w ramach cross-financingu?
Jakiego okresu dotyczy 10% limit wartości gadżetów w stosunku do Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych?
Czy w związku z oszczędnościami, które powstały w 2009 r. po ostatecznym rozliczeniu zobowiązań zawartych do końca 2009r., istnieje możliwość zmiany RPD PT PO KL na rok 2010 w lipcu br. w postaci dodania w/w środków do tych pozycji, w których zaplanowano mniejsze kwoty, niż rzeczywisty plan wydatkowania, co było związane z ograniczoną pulą środków, które pozostały do dyspozycji w ramach umowy 2007-2010? Czy w przypadku, kiedy oszczędności z RPD PT PO KL na rok 2009 przykładowo powstały w Rocznym Planie Działań Informacyjno – Promocyjnych, w pozycji dot. np. Ogłoszeń o konkursach, a chcielibyśmy te oszczędności dodać na przykład do RPD PT PO KL na rok 2010 do Rocznego Planu Szkoleń celem organizacji szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie EFS, to czy jest to możliwe w ramach pierwszej zmiany RPD na rok 2010?
Jak należy postąpić w przypadku, gdy instytucja chciałaby wykorzystać w 2010 r. oszczędności wygenerowane z umów o dofinansowanie zadań finansowanych z PT PO KL  z lat 2007 – 2009?
Każda instytucja zobowiązana jest do wydatkowania w okresie, na który podpisana jest umowa o dofinansowanie RPD PT PO KL, minimum 10% przyznanych środków w ramach kategorii interwencji 86. Jakie będą konsekwencje w przypadku, gdy wymagany poziom wydatków w ramach kategorii 86 nie zostanie osiągnięty?
1 | 2  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS