O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X
Dokumenty programowe
Roczny Plan Działania
Rozliczenia
Sprawozdawczość
Pozostałe dokumenty
Najczęściej Zadawane Pytania

Priorytet X

Priorytet X - Pomoc techniczna

 

Wstęp:

Wsparcie procesów zarządzania, wdrażania oraz promocji Programu Kapitał Ludzki, efektywne wykorzystanie dostępnych środków poprzez utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem PO KL, zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnoty, wprowadzenie i realizacja odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej, organizacja systemu informacji, promocji i szkoleń, wdrożenie i organizacja systemu narzędzi informatycznych do sprawnego zarządzania i realizacji działań Programu.

Cele Priorytetu X PO KL:

 • zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego dla zarządzania funduszami UE,
 • wsparcie procesów zarządzania i wdrażania programu oraz również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty, poprzez:
  • utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdraSaniem Programu;
  • zagwarantowanie zgodności wdraSanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnot;
  • wprowadzenie i realizację odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej;
  • organizację systemu informacji, promocji i szkoleń;
  • wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego zarządzania i wdrażania działań.
    

Cele szczegółowe Priorytetu X PO KL:

 • cel szczegółowy 1: zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS,
 • cel szczegółowy 2: zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS,


Pomoc Techniczna służy w szczególności:

 • zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS,
 • sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych,
 • zapewnieniu sprawnej ewaluacji, monitoringu oraz audytu projektów realizowanych w ramach Programu,
 • współpracy ponadnarodowej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi krajami.


Zobacz także:

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS