O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Poddziałanie 5.4.1
Poddziałanie 5.4.2
Działanie 5.5
Priorytet X

Poddziałanie 5.4.1

Priorytet V - Dobre rządzenie

Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.1 - Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora


Typy realizowanych projektów:

 • badania, studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu obywatelskiego, jego kondycji, funkcjonowania, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu,
 • monitorowanie i ewaluacja współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi,
 • upowszechnienie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi,
 • wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy administracji publiczną z organizacjami pozarządowymi,
 • wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną,
 • wzmocnienie kompetencji kadr administracji publicznej mające na celu usprawnienie współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi


Kto może składać projekty?

 • Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Kto między innymi może zostać objęty wsparciem w projekcie?

 • organizacje pozarządowe,
 • administracja publiczna,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS