O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Poddziałanie 5.4.1
Poddziałanie 5.4.2
Działanie 5.5
Priorytet X

Działanie 5.4

Priorytet V - Dobre rządzenie

Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora


Cel Działania 5.4 PO KL:

  • Wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora w celu ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w mechanizmach partnerstwa, szczególnie w obszarach istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

  • wkład ze środków Unii Europejskiej: 85 203 123 €
  • wkład ze środków krajowych: 15 035 845 €
  • maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 85%


Wskaźniki realizacji Działania 5.4:

  • liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy ukończyli udział w projekcie w ramach Działania,
  • liczba centrów wsparcia organizacji pozarządowych nowoutworzonych lub wspartych w ramach Działania,
  • liczba powiatów, na terenie których wdrożono programy z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego iobywatelskiego.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS