Dla słabo widzących

01-12-2022

Priorytet V

Priorytet V - Dobre rządzenie

 

Wstęp:

Priorytet V przyczyni się w znacznej mierze do zapewnienia partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Odnosi się to do wzmacniania mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych, w tym również do działań związanych ze społecznym nadzorem nad instytucjami publicznymi. Jednocześnie konieczne jest równoległe wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora tak, aby w sposób efektywny i profesjonalny uczestniczyły w różnych formach współpracy z sektorem publicznym.


Wsparcie takie powinno być realizowane przez rozbudowę sieci instytucji obsługi sektora pozarządowego, które na poziomie regionalnym i lokalnym świadczyć będą wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym dla organizacji pozarządowych. Efektem będzie przede wszystkim wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji i, tym samym, skuteczniejsza realizacja zleconych zadań publicznych. Równie istotnym dla realizacji Strategii Lizbońskiej elementem, powiązanym ze wsparciem wymiaru sprawiedliwości, jest zwiększanie dostępności i poprawa jakości usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Organizacje trzeciego sektora odgrywają w tym procesie kluczową rolę, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. W odniesieniu do wzmacniania potencjału partnerów społecznych (organizacji pracodawców i związków zawodowych) wsparcie skierowane zostanie przede wszystkim do mających charakter konfederacji, reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, które uczestniczą w różnych formach dialogu społecznego, w tym dialogu na szczeblu europejskim.

Objęte zostaną działaniami mającymi na celu wzmocnienie ich potencjału tak, aby w sposób skuteczny pełniły one rolę reprezentatywnych rzeczników interesów pracowników i pracodawców w ramach dialogu z administracją publiczną. Podnoszenie jakości dialogu społecznego wymaga bowiem istotnego wzmocnienia potencjału organizacji partnerskich oraz konsekwentnego budowania ich kompetencji.

Cel Priorytetu V PO KL:

 • podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze stanowienia prawa oraz wzmacnianie zdolności administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości do świadczenia usług wysokiej jakości,
 • wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych.


Cele szczegółowe Priorytetu V PO KL:

 • cel szczegółowy 1: poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej,
 • cel szczegółowy 2: poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw,
 • cel szczegółowy 3: modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.
 • cel szczegółowy 4: budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej,


Działania i Poddziałania nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V PO KL:

 • Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora zobacz 
  • Poddziałanie 5.4.1 - Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora zobacz 
  • Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego zobacz 
 • Działanie 5.5 - Rozwój dialogu społecznego zobacz 
  • Poddziałanie 5.5.1 - Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego zobacz 
  • Poddziałanie 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego zobacz 
wstecz
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj

O programie

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet V
Działanie 5.4
Działanie 5.5
Priorytet X
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS