O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Poddziałanie 2.3.4
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.3.3

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Działanie 2.3.3 - Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia


Typ realizowanych operacji:

 • wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
 • szkolenia pracowników, w szczególności kadry zarządzającej zakładów opieki zdrowotnej, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia, tj. kadry zarządzającej NFZ
  rozwój standardów kwalifikacji dla kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia.


Wysokość środków w latach 2007-2013:

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 10 066 041 €
 • wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 556 135 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 1 509 906 €


Beneficjenci systemowi, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • Naczelna Izba Lekarska.


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

 • zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności szpitale, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
 • pracownicy, w szczególności kadra zarządzająca szpitalami, które posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów,
 • dysponenci środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadra zarządzająca NFZ.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektu:

 • Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Funduszy Europejskich
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS