O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Poddziałanie 2.3.4
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.3.2

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Działanie 2.3.2 - Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

 
Typ realizowanych operacji:

 • kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologii, kardiologii, medycyny pracy,
 • kształcenie lekarzy w tematyce związanej ze schorzeniami będącymi przyczyną opuszczania rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym oraz tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństwa,
 • kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych,
 • kształcenie przedstawicieli innych zawodów medycznych w tematyce związanej ze schorzeniami będącymi przyczyną opuszczania rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym oraz tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństwa.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 92 333 850 €
 • wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 78 483 772 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 13 850 078 €


Beneficjenci systemowi, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie,
  Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych,
  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

 • lekarze kwalifikujący się do uczestnictwa w procesie kształcenia specjalizacyjnego z zakresu kardiologii, szeroko rozumianej onkologii (onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej) oraz medycyny pracy,
 • pielęgniarki i położne kwalifikujące się do uczestnictwa w studiach pomostowych oraz ewentualnie do kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych,
 • lekarze kwalifikujący się do uczestnictwa w procesie kształcenia specjalizacyjnego z innych, wybranych dziedzin medycyny oraz/lub przedstawiciele innych zawodów medycznych.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektu

 • Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Funduszy Europejskich

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS