O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1
Poddziałanie 2.3.2
Poddziałanie 2.3.3
Poddziałanie 2.3.4
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.3.1

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Działanie 2.3.1 - Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych


W ramach tego Poddziałania opracowane zostaną:

 • kompleksowe programy profilaktyczne przystosowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowane na redukcję występowania chorób zawodowych (wdrożenie wybranych programów),
 • kompleksowe programy ukierunkowane na powrót do pracy określonych grup pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi (wdrożenie wybranych programów)
   

Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 8 598 665 €
 • wkład ze środków unijnych: 7 308 865 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 1 289 800 €


Beneficjent systemowy, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 • Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej.


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

 • grupy zawodowe/grupy pracowników narażone na czynniki wywołujące choroby zawodowe,
 • osoby, u których warunki pracy spowodowały wystąpienie choroby zawodowej (stwierdzono chorobę zawodową) lub orzeczono niezdolność do pracy.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Funduszy Europejskich

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS