O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Poddziałanie 2.1.1
Poddziałanie 2.1.2
Poddziałanie 2.1.3
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.1.3

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Działanie 2.1.3 - Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw


W ramach Poddziałania 2.1.3 wspierane będą projekty systemowe

 • wypracowanie i/lub wdrażanie narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze zdiagnozowanych potrzeb dotyczących obszaru zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi,
 • opracowanie standardów zarządzania procesami w przedsiębiorstwach,
 • projekty szkoleniowe, doradcze lub z zakresu outplacementu wspierające procesy restrukturyzacji zmiany gospodarczej.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na poddziałanie: 102 618 430 €
 • wkład ze środków unijnych: 87 225 665 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 15 392 765 €


Beneficjenci, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
 • pracownicy MMŚ przedsiębiorstw,
 • sieci kooperacyjne MMŚ przedsiębiorstw i ich pracownicy,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • jednostki naukowe, parki technologiczne, centra transferów technologii, inkubatory przedsiębiorczości, uczelnie,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń i ich pracownicy (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych),
 • instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość,
 • osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Minister właściwy ds. pracy – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS