O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Poddziałanie 2.1.1
Poddziałanie 2.1.2
Poddziałanie 2.1.3
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 2.1.2

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Działanie 2.1.2 - Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności


Konkursy w ramach Poddziałania 2.1.2 będą dotyczyły:

 • opracowania, upowszechnienia i wdrożenia nowych rozwiązań, które zwiększają zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw w szczególności w zakresie form i metod organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy), zarządzania zmianą gospodarczą oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • opracowania i upowszechnienia mechanizmów udziału partnerów społecznych w procesie diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników i przedsiębiorstw oraz współzarządzania Funduszami Szkoleniowymi przedsiębiorstw,
 • wsparcia dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączonego z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na poddziałanie: 30 253 443 €
 • wkład ze środków unijnych: 25 715 427 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 4 538 016 €


Beneficjenci, czyli kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • związki pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. z 2002 Nr 112 poz. 979 z późn. zm),
 • związki zawodowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).


Grupy docelowe, czyli kto może bezpośrednio skorzystać ze wsparcia:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym wykonujący pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej),
 • przedstawiciele związków pracodawców,
 • przedstawiciele związków zawodowych.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS