O programie

Priorytet I
Priorytet II
Działanie 2.1
Działanie 2.2
Działanie 2.3
Priorytet V
Priorytet X

Priorytet II

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 

Wstęp:

Przejście od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja, know-how oraz technologie informacyjne i komunikacyjne, niesie ze sobą konieczność inwestowania w wiedzę i umiejętności kadr polskich przedsiębiorstw. Niezbędne jest włączenie w ten proces partnerów społecznych oraz samych pracowników, jak również dostosowanie systemu szkoleń do potrzeb rynku pracy. Wymagane jest także wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i form świadczenia pracy czy wprowadzenie powszechnego planowania ścieżek karier zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach. Działania w tym zakresie mają na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również zachowanie istniejących miejsc pracy.


W ramach Priorytetu udzielane jest wsparcie w formie szkoleń, studiów podyplomowych i doradztwa dla pracowników i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw (MMSP) oraz partnerów społecznych działających na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. Wzmacniane są kompetencje z zakresu formułowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach poprzez zastosowanie szkoleń e-learningowych i mieszanych (blended learning). Tak ukierunkowane wsparcie wpłynie pozytywnie na wykorzystywanie nowych technologii w przedsiębiorstwach, co jest zgodne z trendami gospodarczymi, jak i z założeniami Europa 2020.

Dodatkowo, w kontekście zwiększania zdolności adaptacyjnych polskich przedsiębiorstw i ich pracowników istotne jest również stworzenie odpowiedniego zabezpieczenia zdrowotnego m.in. poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób pracujących. W ramach interwencji EFS, dla poszczególnych grup zawodowych, możliwe jest opracowywanie programów o charakterze profilaktycznym oraz programów dla osób ze stwierdzoną chorobą zawodową, wspierających ich powrót do pracy. W ramach Priorytetu realizowane są również różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego, w szczególności w deficytowych zawodach i specjalnościach.

Cele Priorytetu II PO KL:

 • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw,
 • poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości,
 • wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych, podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, oraz programów wspierających powrót do pracy.


Cele szczegółowe Priorytet II PO KL:

 • cel szczegółowy 1: rozwój MSP poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług dla przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • cel szczegółowy 2: rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej,
 • cel szczegółowy 3: poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą,
 • cel szczegółowy 4: poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy,
 • cel szczegółowy 5: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego,
 • cel szczegółowy 6: podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia.


Działania i Poddziałania nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II PO KL:


 • Działanie 2.1 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki zobacz 
  • Poddziałanie 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach zobacz 
  • Poddziałanie 2.1.2 - Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności zobacz 
  • Poddziałanie 2.1.3 - Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw zobacz 
 • Działanie 2.2 - Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr zobacz 
  • Poddziałanie 2.2.1 - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności zobacz 
  • Poddziałanie 2.2.2 - Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych zobacz 
 • Działanie 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zobacz 
  • Poddziałanie 2.3.1 - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności zobacz 
  • Poddziałanie 2.3.2 - Doskonalenie zawodowe kadr medycznych zobacz 
  • Poddziałanie 2.3.3 - Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia zobacz 
  • Poddziałanie 2.3.4 - Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia zobacz 
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS