O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 1.5

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

 

Cel Działania 1.5 PO KL:

 • Upowszechnianie ogólnopolskich rozwiązań na rzecz efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierania powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.


Wskaźniki realizacji działania:

 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu.


Typy projektów:

 • Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, poprzez:
  • wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, w tym pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci;
  • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
 • Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.


Wysokość środków na lata 2012-2013:

 • alokacja finansowa na Działanie: 55 630 337 €
 • wkład ze środków unijnych: 47 285 786 €
 • wkład ze środków publicznych krajowych: 8 344 551 €


Kto może składać projekty:

 • projekty mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy:

 • osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci,
 • pracodawcy.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Minister właściwy ds. pracy – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS