O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 1.3.5

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.5 - Ministerstwo sprawiedliwości

 

Typy projektów:

 • projekty wpierające integrację zawodową i społeczną osób przebywających w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich,
 • projekty współpracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, partnerami społeczno-gospodarczymi w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób przebywających w tych placówkach,
 • projekty informacyjno-edukacyjne z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób przebywających w zakładach poprawczych, 45 schroniskach dla nieletnich, ośrodkach kuratorskich oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży zagrożonej wykluczeniem w wyniku konfliktu z prawem i młodzieży, która weszła w konflikt z prawem,
 • podnoszenie kwalifikacji kluczowych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia i studia podyplomowe, w zakresie przygotowania osób przebywających w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 12 386 920 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 10 528 882 €
 • wkład budżetu państwa: 1 858 038 €


Kto może składać projekty?

 • Ministerstwo Sprawiedliwości


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy
:

 • osoby przebywające w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich
 • kluczowi pracownicy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w tym młodzież zagrożona konfliktem z prawem i młodzież, która weszła w konflikt z prawem


W realizacji projektów mogą współpracować:

 • partnerzy społeczno – gospodarczy
 • instytucje i organizacje działające w obszarze zatrudnienia i integracji społecznejinstytucje rynku pracy i pomocy społecznej


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS