O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 1.3.4

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.4 - Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Typy projektów:

 

 • aktywizacja społeczno-zawodowa i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności,
 • projekty służące modernizacji systemu szkolenia zawodowego więźniów,
 • projekty informacyjno - promocyjne m.in. z zakresu równych szans, mobilności zawodowej, przekwalifikowań, promujące integrację i zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • przygotowanie i realizacja procedur i standardów postępowania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, w celu przygotowania osób odbywających karę pozbawienia wolności do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek organizacyjnych Służby Więziennej m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia i studia podyplomowe, w zakresie przygotowania osób odbywających karę pozbawienia wolności do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem,
 • projekty współpracy jednostek penitencjarnych z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, partnerami społeczno – gospodarczymi w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób odbywających karę pozbawienia wolności.


Wysokość środków na lata 2007-2013:

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 28 298 820 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 24 053 998 €
 • wkład budżetu państwa: 4 244 822 €


Kto może składać projekty?

 • Centralny Zarząd Służby Więziennej


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy:

 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, maksymalnie na dwa lata przed opuszczeniem jednostki penitencjarnej, również w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary,
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz ich funkcjonariusze i pracownicy.


W realizacji projektów mogą współpracować:

 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • instytucje i organizacje działające w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej,
 • instytucje rynku pracy i pomocy społecznej.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS