O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 1.3.3

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.3 - Ochotnicze Hufce Pracy

 

Typy projektów:

Projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez OHP, w tym:

 • wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez:
  • szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i prowadzące do podwyższenia samodzielności i uzyskania zatrudnienia,
  • warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego i możliwości jego rozwoju,
  • usługi poradnictwa zawodowego (z uwzględnieniem indywidualnych planów działań) oraz pośrednictwa pracy,
  • subsydiowanie zatrudnienia młodzieży,
  • organizację staży i praktyk zawodowych (przygotowania zawodowego w miejscu pracy),
 • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat rynku pracy, w tym:
  • ofert i form zatrudnienia,
  • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego,
  • dostępu do informacji na temat inicjatyw wspomagających młodzież w wejściu na rynek pracy,
 • ekspertyzy, badania i analizy diagnozujące potrzeby młodzieży w zakresie aktywizacji zawodowej oraz badające efektywność podejmowanych form wsparcia,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr OHP m. in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia i studia podyplomowe,


Wysokość środków na lata 2007-2013
:

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 50 000 000 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 42 500 000 €
 • wkład budżetu państwa: 7 500 000 €


Kto może składać projekty?

 • Ochotnicze Hufce Pracy


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy

 • młodzież w wieku 15-25 lat mająca szczególne trudności w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikująca się do objęcia wsparciem przez Ochotnicze Hufce Pracy,
 • kadra OHP.


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów
:

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS