O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.1
Poddziałanie 1.3.2
Poddziałanie 1.3.3
Poddziałanie 1.3.4
Poddziałanie 1.3.5
Poddziałanie 1.3.6
Poddziałanie 1.3.7
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Poddziałanie 1.3.2

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

 

Typy projektów:

 • Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym m.in. poprzez:
  • pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego,
  • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych),
  • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).


Wysokość środków na lata 2007-2013

 • alokacja finansowa na Poddziałanie: 11 205 055 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 524 297 €
 • wkład budżetu państwa: 1 680 758 €


Kto może składać projekty?

 • Projekty mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy:

 • osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci
 • pracodawcy


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów:

 • Minister właściwy ds. pracy – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Uwagi:

 • realizacja Poddziałania zakończyła się z dniem 1 stycznia 2012 r.
   
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS