O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 1.2

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

 

Cel Działania 1.2 PO KL

 • Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, poprzez rozszerzanie realizowanych przez nie usług, poprawę systemu monitorowania i oceny efektywności podejmowanych działań oraz inwestycje w rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.


Wskaźniki realizacji działania:

 • liczba instytucji pomocy społecznej, które uczestniczyły w projektach systemowych mających na celu wdrożenie standardów usług
 • liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje


Wysokość środków na lata 2007-2013

 • alokacja finansowa na Działanie: 126 860 760 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 107 831 645 €
 • wkład budżetu państwa: 19 029 115 €


Typy projektów:

 • rozbudowa systemu monitorowania i oceny efektywności działań, a także prognozowania sytuacji w obszarze pomocy społecznej m. in. poprzez prowadzenie i upowszechnianie badań, ekspertyz i analiz
 • tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej
 • rozwój krajowego systemu szkoleń tematycznych i specjalistycznych (szkolenia dotyczące kwestii o zasięgu krajowym) oraz doskonalenia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. poprzez szkolenia/kursy, doradztwo, studia, studia podyplomowe, studia doktoranckie, wizyty studyjne, specjalizacje, coaching, superwizję)
 • realizacja wspólnych szkoleń oraz programów szkoleniowych dla kadr pomocy społecznej i instytucji rynku pracy
 • poszerzanie oferty instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie usług na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej (w tym m. in. budowa krajowego systemu doradztwa na rzecz inicjatyw lokalnych w sferze integracji społecznej)
 • rozwój narzędzi i systemów informatycznych (dla instytucji pomocy społecznej oraz zintegrowanych systemów dla Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej)
 • upowszechnianie systemów informatycznych zwiększających dostęp do informacji o instrumentach i usługach systemu pomocy i integracji społecznej
 • budowa i ulepszanie systemu koordynacji oraz przekazywania informacji i danych między instytucjami działającymi w obszarze polityki społecznej i rynku pracy
 • identyfikacja i promocja najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu pomocy i integracji społecznej


Kto może składać projekty?

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich


Grupy docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej),
 • organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej,
 • radni i członkowie zarządów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowani w działania w obszarze aktywnej integracji,
 • lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele mediów lokalnych (w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych).


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów

 • Minister właściwy ds. pracy - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS