O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Działanie 1.1

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.1 - Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy

 

Cel Działania 1.1 PO KL:

 • poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy oraz podniesienie efektywności ich funkcjonowania.


Wskaźniki realizacji działania:

 • liczba kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje,
 • liczba instytucji PSZ, które uczestniczyły w projektach mających na celu wdrożenie standardów świadczenia usług.


Wysokość środków na lata 2007-2013

 • alokacja finansowa na Działanie: 63 812 080 €
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 54 240 267 €
 • wkład budżetu państwa: 9 571 813 €


Typy projektów

W ramach Działania 1.1. PO KL będą realizowane projekty systemowe:

 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych służb zatrudnienia w zakresie wypracowania i wdrożenia nowych standardów usług rynku pracy,
 • opracowanie wspólnych programów szkoleniowych dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie współdziałania obu instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej,
 • rozwój narzędzi i systemów informatycznych (dla publicznych służb zatrudnienia oraz zintegrowanych systemów dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej),
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych, w tym metod i narzędzi zwiększających efektywność usług świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku pracy (m.in. doskonalenie struktur organizacyjnych oraz usprawnianie systemów zarządzania instytucjami rynku pracy),
 • budowa i rozwój skoordynowanego systemu współpracy i wymiany informacji między publicznymi służbami zatrudnienia oraz innymi instytucjami rynku pracy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (w tym m.in. w obszarze międzynarodowego pośrednictwa pracy),
 • zwiększanie dostępu do programów i usług rynku pracy m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, tworzenie publicznej sieci dostępu do baz danych o rynku pracy, a także wdrażanie nowych metod i instrumentów aktywizacji zawodowej,
 • tworzenie i rozwijanie systemu jednolitych standardów usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, m.in. poprzez opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, popularyzację dobrych praktyk i rozwiązań, a także wprowadzenie systemu benchmarkingu w ramach publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy,
 • tworzenie i rozwój systemu oceny i monitorowania efektywności usług świadczonych przez instytucje rynku pracy,
 • tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych oraz narzędzi i metod rozwiązywania problemów w obszarze migracji zarobkowych,
 • rozwój ogólnopolskiego systemu monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy, powiązanego z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym.


Kto może składać projekty?

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich


Grupy Docelowe, czyli kto bezpośrednio korzysta z pomocy
:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z instytucjami rynku pracy).


Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów

 • Minister właściwy ds. pracy – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS