O programie

Priorytet I
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 1.3
Działanie 1.4
Działanie 1.5
Priorytet II
Priorytet V
Priorytet X

Priorytet I

Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

 

Wstęp:

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce są bardzo ściśle związane z pozostawaniem bez pracy i niskim poziomem aktywności zawodowej, zaś bezrobocie jest jednym z głównych powodów korzystania z pomocy społecznej. Dlatego tak ważne jest tworzenie warunków do szerszego dostępu do zatrudnienia i uzyskiwania dochodu przez osoby funkcjonujące w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączenie aktywnych instrumentów rynku pracy i narzędzi sprzyjających integracji społecznej stanowi skuteczny sposób przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i wychodzenia z sytuacji bezradności społeczno-zawodowej.


Rozwój i upowszechnianie instrumentów aktywnej polityki społecznej i zatrudnieniowej oraz wsparcie metodyczno-techniczne publicznych służb zatrudnienia i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizowane w Priorytecie I umożliwi lepsze przygotowanie tych służb do realizacji zadań przewidzianych dla nich na gruncie Priorytetów regionalnych.

Cele Priorytetu I PO KL:

 • podniesienie potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, integracji i pomocy społecznej,
 • upowszechnienie i wdrażanie ogólnopolskich i ponadregionalnych programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną,
 • wsparcie metodyczno - techniczne dla publicznych służb zatrudnienia i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.


Cele szczegółowe Priorytetu I PO KL:

 • cel szczegółowy 1: modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ),
 • cel szczegółowy 2: zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnych Polityk Rynku Pracy,
 • cel szczegółowy 3: wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej.


Działania i poddziałania nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I PO KL
:

 • Działanie 1.1 - Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy zobacz 
 • Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej zobacz 
 • Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.3 - Ochotnicze Hufce Pracy zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.4 - Centralny Zarząd Służby Więziennej zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.5 - Ministerstwo Sprawiedliwości zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.6 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobacz 
  • Poddziałanie 1.3.7 - Projekty skierowane do pracowników migrujących zobacz 
 • Działanie 1.4 - Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej zobacz 
 • Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego zobacz 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS