Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Harmonogramy archiwalne
Harmonogram konkursów 2013
Harmonogram konkursów 2012
Harmonogram konkursów 2011
Harmonogram konkursów 2010
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków

Harmonogram konkursów 2010

Harmonogram wszystkich konkursów organizowanych przez Departament Wdrażania EFS w roku 2010

Harmonogram konkursów organizowanych przez Departament Wdrażania EFS w roku 2010 (układ chronologiczny)

Definicje:

* Konkurs otwarty - W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK). IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni informację o planowanej dacie zamknięcia konkursu otwartego wraz z uzasadnieniem.

** Konkurs zamknięty – Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs określając datę otwarcia oraz datę zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni. 

Kryteria dostępu - są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np.: wnioskodawcy (wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do składania projektu w ramach danego konkursu); grup docelowych (projekt został skierowany do właściwych grup docelowych); partnerstwa (projekt będzie realizowany wspólnie z innymi podmiotami); obszaru realizacji; wysokości wymaganego wkładu własnego.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK), co oznacza przyznanie im premii punktowej. Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Niespełnienie kryteriów strategicznych  nie wyklucza uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.


Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego


Planowany termin ogłoszenia konkursu: 8 marca 2010r

Tryb procedury konkursowej: konkurs zamknięty**

Typy projektów przewidzianych w ramach konkursu:
 

 • Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego w ty, m. in. poprzez pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m. in. Usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).
 • Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska /job sharing/ ).


Dostępna alokacja:
17 500 000 PLN

Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego


Planowany termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 2010

Tryb procedury konkursowej: konkurs zamknięty**

Typy projektów przewidzianych w ramach konkursu:

 • Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych


Dostępna alokacja: 27 000 000 PLN

Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego


Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 2010

Tryb procedury konkursowej: konkurs otwarty*

Typy projektów przewidzianych w ramach konkursu:

 • Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego


Dostępna alokacja: 76 000 000 PLN

Poddziałanie 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego


Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 2010

Tryb procedury konkursowej: konkurs zamknięty**

Typy projektów przewidzianych w ramach konkursu:

 • Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego
 • Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego
 • Tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych
 • Tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie
 • Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym
   

Dostępna alokacja: 12 000 000 PLN

Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego


Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2010

Tryb procedury konkursowej: konkurs zamknięty**

Typy projektów przewidzianych w ramach konkursu:

 

 • Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym


Dostępna alokacja: 20 000 000 PLN

Poddziałanie 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego - projekt z komponentem ponadnarodowym wdrażany w trybie konkursowym


Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2010

Tryb procedury konkursowej: konkurs otwarty*

Typy projektów przewidzianych w ramach konkursu:

 • Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego.
 • Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego.
 • Tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych.
 • Tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie.
   

Dostępna alokacja: 8 000 000 PLN

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS