Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
Konkurs 5.4.2_15_2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_15_2014

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_15_2014 Ogłaszamy konkurs nr DWF_5.4.2_15_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_15_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zakładające:

  • szkolenia/warsztaty zmierzające do przygotowania założeń programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w co najmniej 4 centralnych organach administracji rządowej (z wyłączeniem administracji niezespolonej),


oraz

  • konsultowanie opracowanych na szkoleniach/warsztatach założeń programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odnoszących się co najmniej do elementów wskazanych w niniejszej ustawie, przez co najmniej dwa organy centralnej administracji rządowej (z wyłączeniem administracji niezespolonej), których przedstawiciele uczestniczyli w ww. warsztatach, z wykorzystaniem technik i narzędzi konsultacji, w tym e-konsultacji (np. warsztaty konsultacyjne, grupy robocze debata publiczna, planowanie partycypacyjne, sondaż deliberatywny, panel obywatelski, spotkania, wysłuchanie opinii publicznej).


Składane w odpowiedzi na konkurs wnioski o dofinansowanie realizacji projektu muszą zawierać informację nt. zawarcia współpracy przy realizacji działań wskazanych w ww. kryterium dostępu, pomiędzy wnioskodawcą a co najmniej czterema centralnymi organami administracji rządowej, np. w formie listu intencyjnego.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane od dnia 11 sierpnia 2014 r. do dnia 9 września 2014 r.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zarejestrowane od co najmniej 24 miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt. Na realizację projektu wyłonionego w ramach konkursu dostępna jest kwota 750 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonu: 22 461 63 96 oraz 22 461 63 80.

 

Pliki do pobrania:

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS