Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_12_2013
Konkurs 5.4.2_13_2013
Konkurs 5.4.2_14_2013
2012
2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_14_2013

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.


Niniejszy konkurs przeprowadzany jest w oparciu o procedurę wyboru projektów „oryginalnych”  i ma charakter pilotażowy. Celem pilotażu jest przetestowanie nowej procedury. Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wsparcie podmiotów zrzeszających organizacje pozarządowe – związki stowarzyszeń (sieci, federacje) jako partnera administracji publicznej w przygotowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych. Fiszki projektowe w ramach konkursu przyjmowane będą od 13 stycznia 2014 r. do  24 stycznia 2014 r. na adres poczty elektronicznej: beata.matczuk@mpips.gov.pl.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 24 lutego 2014 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:
a) zarejestrowane na podstawie artykułu 22 ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.) związki stowarzyszeń oraz innych osób prawnych mających cele niezarobkowe, zarejestrowane i prowadzące działania minimum 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu,

i/lub

b) podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonu: 22 461 63 54, 22 461 63 70 oraz 22 461 63 80.

 

Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS