Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_12_2013
Konkurs 5.4.2_13_2013
Konkurs 5.4.2_14_2013
2012
2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_12_2013

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_12_2013 - "Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_12_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Niniejszy konkurs przeprowadzany jest w oparciu o procedurę wyboru projektów „oryginalnych”  i ma charakter pilotażowy. Celem pilotażu jest przetestowanie nowej procedury.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych, poprzez wzmocnienie potencjału Wojewódzkich/ Powiatowych/Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego.


Fiszki projektowe w ramach konkursu przyjmowane będą od 15 lipca 2013 r. do 26 lipca 2013 r. na adres poczty elektronicznej: malgorzata.skwara@mpips.gov.pl.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 4 października 2013 r.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

a) podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowany oraz prowadzący działalność w sferze pożytku publicznego,

i/lub

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa - konkurs nr DWF_5.4.2_12_2013 - treść dokumentacji wraz z załącznikami pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_12_2013 pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS