Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_12_2013
Konkurs 5.4.2_13_2013
Konkurs 5.4.2_14_2013
2012
2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_11_2013

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_11_2013 - "Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowym"

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w oparciu o model współpracy opracowany w projekcie pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” zrealizowanym w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 8 marca 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać partnerstwa:

  • co najmniej jednej organizacji pozarządowej (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.) lub związku stowarzyszeń (w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.) (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego)
  • i co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.).


Dokumentacja konkursowa jest dostępna w dziale Dokumenty i wytyczne / Dokumentacja konkursowa

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 52 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonu: 022 461 63 95, 022 461 63 94 oraz 022 461 63 80.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa - konkurs nr DWF_5_4_2_11_2013 - treść dokumentacji wraz z załącznikami pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5_4_2_11_2013 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS