Kapitał Ludzki

28-06-2022

Konkurs 5.4.2_10_2012

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_10_2012 - "Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_10_2012 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 grudnia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. (decyzją z dn. 8 stycznia 2013 r. nabór wniosków przedłużono do 28 lutego 2013 r.)

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

  • jednostki administracji rządowej centralnej (z wyłączeniem administracji niezespolonej);

lub

  • partnerstwa składające się co najmniej z jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji  pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektu systemowego pn „Decydujmy razem” (Priorytet V PO KL).


Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000 zł, w tym 2 500 000 zł na projekty realizowane samodzielnie przez jednostki administracji rządowej centralnej (z wyłączeniem administracji niezespolonej) i 17 500 000 zł na projekty realizowane przez opisane powyżej partnerstwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonu: (22) 461 63 33, (22) 461 63 34 oraz (22) 461 63 80.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_10_2012 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_10_2012 pobierz plik

Przydatne dokumenty

  • Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacyjnych pobierz plik

 

wstecz
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj

Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.5.2_7_2012
Konkurs 5.5.2_8_2012
2011
2010
2009
2008
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS