Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.5.2_7_2012
Konkurs 5.5.2_8_2012
2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_10_2012

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_10_2012 - "Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_10_2012 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 grudnia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. (decyzją z dn. 8 stycznia 2013 r. nabór wniosków przedłużono do 28 lutego 2013 r.)

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:

  • jednostki administracji rządowej centralnej (z wyłączeniem administracji niezespolonej);

lub

  • partnerstwa składające się co najmniej z jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji  pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektu systemowego pn „Decydujmy razem” (Priorytet V PO KL).


Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000 zł, w tym 2 500 000 zł na projekty realizowane samodzielnie przez jednostki administracji rządowej centralnej (z wyłączeniem administracji niezespolonej) i 17 500 000 zł na projekty realizowane przez opisane powyżej partnerstwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonu: (22) 461 63 33, (22) 461 63 34 oraz (22) 461 63 80.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_10_2012 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_10_2012 pobierz plik

Przydatne dokumenty

  • Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacyjnych pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS