Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011 wznowienie
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.5.2_6_2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_9_2011

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_9_2011 pt. „Wypracowanie i upowszechnianie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_9_2011 pt. „Wypracowanie i upowszechnianie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wypracowanie i upowszechnianie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 23 września 2011 r. do 28 października 2011 r.

Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres i po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioskodawcami mogą być:

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego,
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn.zm), od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego,
  • uczelnie wyższe.


Na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów 22 461 63 76, 22 461 63 19.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_9_2011 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_9_2011 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS