Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011 wznowienie
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.5.2_6_2011
2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_8_2011 wznowienie

Konkurs otwarty nr DWF_5.4.2_8_2011 „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty na projekty innowacyjne testujące nr DWF_5.4.2_8_2011 pt. „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są wyłącznie projekty innowacyjne testujące PO KL, do których mają zastosowanie „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL" z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Celem planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów innowacyjnych wybranych do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu jest wspieranie podmiotów w obszarze rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych przez administrację publiczną.

Wnioskodawcami mogą być:

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego,
  • jednostki samorządu terytorialnego.
    Ponadto, projekty muszą być realizowane w partnerstwie co najmniej jednej organizacji pozarządowej i jednej jednostki samorządu terytorialnego.

Konkurs ma charakter otwarty.

Wnioski mogą być składane na bieżąco. Ich ocena formalna i merytoryczna będzie dokonywana systematycznie według kolejności wpływu wniosków.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 20 czerwca 2011 roku. Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres i po terminie nie będą rozpatrywane.

Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu w przypadku przekroczenia przez łączną wartość wnioskowanego dofiansowania we wnioskach złożonych w konkursie wartości minimum 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów, przy czym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poinformuje z wyprzedzeniem co najmnniej 5 dni na stronie internetowej o planowanej dacie zamknięcia /zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem.

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 25 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS pod numerami telefonów 22 461 63 63, 22 461 63 70.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa - konkurs nr DWF_5.4.2_8_2011 pobierz plik
  • Załączniki do dokumentacji konkursowej - konkurs nr DWF_5.4.2_8_2011 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_8_2011 pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS