Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010 wznowienie
Konkurs 5.4.2_6_2010
Konkurs 5.5.2_4_2010
Konkurs 5.5.2_5_2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_6_2010

Konkurs otwarty nr DWF_5.4.2_6_2010 „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_6_2010 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.


W ramach projektów mających na celu stworzenie lokalnego, regionalnego, branżowego forum, sieci, porozumienia organizacji pozarządowych służących wzajemnej wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych działań lub wzmocnieniu już istniejących tego typu forów, sieci, porozumień mogą być dofinansowane m.in.:

 • działania informacyjne i promocyjne;
 • działania edukacyjno-szkoleniowe;
 • działania służące tworzeniu lub rozwojowi systemów przepływu informacji, baz danych;
 • działania służące tworzeniu lub rozwojowi potencjału instytucjonalnego porozumienia, sieci, forum;
 • promowanie i upowszechnianie standardów współpracy organizacji pozarządowych;
 • badania i ekspertyzy służące wypracowaniu wspólnych stanowisk organizacji w zakresie polityk publicznych;
 • szkolenia i doradztwo w zakresie współpracy organizacji pozarządowych oraz budowania porozumień i sieci współpracy;
 • opracowanie planów działania i planów strategicznych, sieci, porozumień, federacji.


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa od dnia 30 września 2010 roku do dnia 15 listopada 2010.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioskodawcami mogą być:

 • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000 PLN. Alokacja finansowa obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS pod numerem telefonu: 22 461 63 94.

Pliki do pobrania

 • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_6_2010 pobierz plik
 • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_6_2010 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS