Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010 wznowienie
Konkurs 5.4.2_6_2010
Konkurs 5.5.2_4_2010
Konkurs 5.5.2_5_2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_5_2010

Konkurs otwarty nr DWF_5.4.2_5_2010 „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_5.4.2_5_2010 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przy czym projekt może obejmować swoim działaniem tylko te powiaty, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w konkursie nr DWF_5.4.2._2_2008 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” przeprowadzonym w 2008 r. przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs ma charakter otwarty. Wnioski mogą być składane na bieżąco. Ich ocena formalna i merytoryczna będzie dokonywana systematycznie według kolejności wpływu wniosków. Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 20 kwietnia 2010 r. do wyczerpania alokacji w siedzibie Departamentu Wdrażania EFS pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs.

Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzje o zawieszeniu konkursu w przypadku przekroczenia przez łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w konkursie wartości minimum 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów, przy czym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej o planowanej dacie zamknięcia /zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem.

Wnioskodawcami mogą być:

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 12 m-cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, 
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co najmniej 12 m-cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.
     

Na realizacje projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 76 000 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerem telefonu: 022 461 63 91 i mailowo pod adresem:

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_5_2010 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_5_2010 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS