Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010 wznowienie
Konkurs 5.4.2_6_2010
Konkurs 5.5.2_4_2010
Konkurs 5.5.2_5_2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_5_2010 wznowienie

Konkurs otwarty nr DWF_5.4.2_5_2010 „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wznawia konkurs otwarty nr DWF_5.4.2_5_2010 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przy czym projekt może obejmować swoim działaniem tylko te powiaty, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w konkursie nr DWF_5.4.2._2_2008 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” przeprowadzonym w 2008 r. przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

Lista powiatów i miast na prawach powiatów, na terenie których utworzono punkty porad prawnych i obywatelskich w ramach ww. konkursu jest do pobrania na stronie: www.kapitalludzki.gov.pl

Konkurs ma charakter otwarty. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 23 sierpnia 2010 r. do wyczerpania alokacji.

Instytucja Organizująca Konkurs może podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu w przypadku przekroczenia przez łączną wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w konkursie wartości minimum 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów, przy czym Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl o planowanej dacie zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem.

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu do Instytucji Organizującej Konkurs.

O dofinansowanie mogą występować:

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 18 127 242,49 PLN (w tym 5% rezerwy finansowej tj. 906 362,12 PLN z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerami telefonów: 22 461 63 76 oraz 22 461 63 91.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_5_2010 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_5_2010 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS