Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_5_2010 wznowienie
Konkurs 5.4.2_6_2010
Konkurs 5.5.2_4_2010
Konkurs 5.5.2_5_2010
2009
2008

Konkurs 5.4.2_4_2010

Konkurs zamknięty DWF_5_4_2_4_2010 pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs nr DWF_5_4_2_4_2010 pt. „Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarzadowych oraz wsparcie działalnosci nowoutworzonych oraz juz istniejacych centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarzadowych” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rzadzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału tzreciego sektora, Poddziałanie - 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Przedmiotem konkursu sa projekty majace na celu:

  • utworzenie nowych (regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i wspomagania organizacji pozarzadowych, na obszarach, na których one nie funkcjonuja,
  • wsparcie działalnosci juz istniejacych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarzadowych, w zakresie swiadczenych usług pod kątem deficytów wskazanych w działalnosci tych podmiotów.


Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 7 maja 2010 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs. Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioskodawcami mogą być:

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 24 m-cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, 
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co najmniej 24 m-cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 27 000 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, pod numerami telefonów: 022 461 63 70 oraz 022 461 63 76.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_5.4.2_4_2010 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.4.2_4_2010 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS